VeddestaGruppen och GDPR

Posted · Add Comment
Veddestagruppen

VeddestaGruppens grundläggande principer för behandling av personuppgifter

 

VeddestaGruppen med dotterbolag vill med denna skrivelse visa hur vi arbetar med de sex grundläggande principerna om behandling av personuppgifter.

 

De sex grundläggande principerna är:

  • principen för laglighet, korrekthet och öppenhet
  • principen om ändamålsbegränsning (och finalitetsprincipen)
  • principen för uppgiftsminimering
  • principen om riktighet
  • principen om lagringsminimering, och
  • principen för integritet och konfidentialitet.

 

1- Vi uppmärksammar laglighet, korrekthet och öppenhet

Personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

a. Lagligheten innebär åtminstone att behandlingen av personuppgifter måste vara i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen och tillhörande reglering som gäller personuppgifter. Begreppet laglighet visar sig bl.a. konkret i de bestämmelserna i förordningen som kräver att en personuppgiftsansvarig måste ha en laglig grund för behandlingen av personuppgifter.

b. Varje behandling av personuppgifter måste vara laglig och rättvis. Det ska vara klart och tydligt för fysiska personer hur personuppgifter som rör dem insamlas, används, konsulteras eller på annat sätt behandlas samt i vilken utsträckning personuppgifterna behandlas eller kommer att behandlas.

c. All information som ska lämnas till den registrerade och all kommunikation i samband med behandlingen av dessa personuppgifter, t.ex. om den registrerade begär ett registerutdrag, är lättillgänglig och lättbegriplig samt att ett klart och tydligt språk används.

 

2… tänker igenom principen om ändamålsbegränsning – före

Alla personuppgifter samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och behandlas inte senare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål, finalitetsprincipen. De särskilda ändamål som personuppgifterna behandlas för är vara tydliga och legitima och har bestämts vid den tidpunkt då personuppgifterna samlades in.

Det är möjligt att vi samlar in personuppgifter för flera ändamål vid samma tillfälle. Då preciseras vart och ett av ändamålen och dessa uppfyller kravet på särskilda ändamål. Det gäller även om de olika ändamålen inte är förenliga med varandra.

Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med dataskyddsförordningen ska inte anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen.

 

3… tillämpar uppgiftsminimering

Personuppgifterna är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

 

4… låter riktighet vara en ledstjärna

Alla personuppgifter är riktiga och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål.

 

5… tänker på lagringsminimering

Personuppgifter förvaras inte i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Personuppgifterna behandlas för respektive ändamål – om vi har haft flera – bara så länge det behövs för just det ändamålet.

 

6… säkrar att lämplig säkerhet finns

Personuppgifter behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet och konfidentialitet för personuppgifterna samt förhindrar obehörigt tillträde till och obehörig användning av personuppgifter och den utrustning som används för behandlingen.

Integritet i detta sammanhang är en säkerhetsprincip med innebörden att personuppgifterna inte förändras eller förstörs av misstag varken av en obehörig person eller av processen. Konfidentialitet är också en säkerhetsprincip som innebär att informationen inte görs tillgänglig eller avslöjas för obehörig person eller process. Båda begreppen ingår i generell informationssäkerhet.

 

Personuppgiftsansvariga:
VeddestaGruppen AB (559014–1684)
Veddesta Distributions AB (556441–4273)
Multi Logistik Stockholm AB (556732–7530)
Bemanningsstyrkan i Rosersberg AB (556780–5212)
Veddesta Transport AB (556846–6139)